Čija je nadležnost zaštita životne sredine? (video)

Čija je nadležnost zaštita životne sredine? (video)

U Srbiji, zaštita životne sredine predstavlja važan segment društvenog razvoja i očuvanja prirodnih resursa. Ova oblast regulisana je zakonodavstvom koje definiše nadležnosti države i lokalne samouprave u cilju očuvanja životne sredine.

Država ima ključnu ulogu u uspostavljanju okvira za zaštitu životne sredine. Najvažniji zakoni u Srbiji koji uređuju ovo područje su Zakon o zaštiti životne sredine i Zakon o planiranju i izgradnji. Prema Zakonu o zaštiti životne sredine, država je nadležna za utvrđivanje i sprovođenje nacionalnih politika, strateških planova i programa zaštite životne sredine. Takođe, država ima zadatak da uspostavi nadzor nad primenom zakona, propisa i mera zaštite životne sredine.

Jedna od ključnih institucija države u oblasti zaštite životne sredine je Ministarstvo zaštite životne sredine. Ovo ministarstvo je odgovorno za koordinaciju svih aktivnosti u vezi sa zaštitom životne sredine, kao i za razvoj strateških planova i politika. Ono takođe ima nadležnost za donošenje podzakonskih akata, izdavanje dozvola i sertifikata, kao i za nadzor nad primenom zakona.

Lokalna samouprava takođe ima značajnu ulogu u zaštiti životne sredine. Prema Zakonu o lokalnoj samoupravi, lokalne samouprave su nadležne za planiranje, razvoj i sprovođenje mera zaštite životne sredine na svojoj teritoriji. Ovo obuhvata uspostavljanje lokalnih planova zaštite životne sredine, praćenje stanja životne sredine, edukaciju građana o važnosti zaštite životne sredine, kao i donošenje propisa i mera u cilju sprečavanja zagađenja.

Jedan od ključnih organa lokalne samouprave u oblasti zaštite životne sredine je Komunalna inspekcija. Komunalna inspekcija ima zadatak da vrši nadzor nad primenom zakona i propisa iz oblasti zaštite životne sredine na lokalnom nivou. Takođe, lokalne samouprave imaju ovlašćenja da donose odluke o zaštiti životne sredine na svojoj teritoriji, kao i da sprovode mere za

sprovode mere zaštite, poput upravljanja otpadom, zaštite voda, zaštite vazduha, zaštite prirodnih područja i sl.

Važno je naglasiti da postoji saradnja i koordinacija između države i lokalne samouprave u oblasti zaštite životne sredine. Ministarstvo zaštite životne sredine pruža podršku lokalnim samoupravama u izradi lokalnih planova zaštite životne sredine i pruža stručnu pomoć i savete u vezi sa primenom zakona i propisa. Takođe, postoje regionalni centri za zaštitu životne sredine koji imaju ulogu u saradnji i koordinaciji između države i lokalne samouprave na regionalnom nivou.

Pored toga, uključivanje građana i civilnog društva ima značajnu ulogu u zaštiti životne sredine. Država i lokalne samouprave trebaju obezbediti mogućnosti za aktivno učešće građana u procesima donošenja odluka i planiranja u vezi sa zaštitom životne sredine. Ovo može uključivati javne rasprave, konsultacije sa zainteresovanim stranama, edukaciju građana o važnosti očuvanja životne sredine i podizanje svesti o ekološkim problemima.

U zaključku, u Srbiji nadležnosti države i lokalne samouprave za zaštitu životne sredine su jasno definisane. Država ima nadležnosti u uspostavljanju nacionalnih politika i strateških planova, dok lokalna samouprava ima ulogu u sprovođenju mera zaštite životne sredine na lokalnom nivou. Saradnja i koordinacija između države, lokalne samouprave, građana i civilnog društva su ključni faktori za postizanje efikasne zaštite životne sredine i očuvanje prirodnih resursa u Srbiji.

Inače, prema rečima naših sagovornika zagađena životna sredina utiče na sve svere života od turizma, privrede do samih građana.

“Ovaj video i tekst nastali su kao deo projekata koji se  realizuje je u okviru Programa malih medijskih grantova koji finansira Ambasada SAD a administrira Media i Reform Centar Niš. Stavovi, mišljenja i zaključci izneseni u projektu nužno ne izražavaju stavove MRCN i Ambasade SAD već isključivo autora.“

CATEGORIES
Share This