Promocija Biblioteke XX vek u Novom Pazaru

Promocija Biblioteke XX vek u Novom Pazaru

U Galeriji MMC u Novom Pazaru održana je promocija ‘’Biblioteka XX vek’’, čiji osnivač Ivan Čolović. O značaju Biblioteke XX vek, koja ove godine obeležava pola veka postojanja, na promociji je govorio I poznati sandžački književnik Sinan Gudžević.

Osnivač Biblioteke XX vek kaže da mu je odavno bila želja da novopazarskoj književnoj publici predstavi svoju bibliotečku instituciju, čiji je  cilj da za­in­te­re­so­va­noj pu­bli­ci pred­sta­vi naj­va­žni­je auto­re, ide­je, di­sci­pli­ne i ten­den­ci­je u pod­ruč­ju in­ter­di­si­pli­nar­nog is­tra­ži­va­nja čo­ve­ka, druš­tva i kul­tu­re. Sve je počelo davne 1971. Godine.

Bibli­o­te­ka XX vek ob­ja­vlju­je na­uč­na i ese­ji­stič­ka de­la do­ma­ćih i stra­nih pi­sa­ca o ši­ro­kom kru­gu an­tro­po­loš­kih te­ma.

Bi­bli­o­te­ka XX vek ob­ja­vlju­je de­la po­tvr­đe­ne vred­no­sti i ona čiji se autori bave aktuelenim i novim temama i nude ključeve za razumevanje sveta u kome živimo. Pri­li­kom iz­bo­ra knji­ga stra­nih auto­ra uzi­ma­ju se u ob­zir sa­mo de­la auto­ra ko­ji ra­ni­je ni­su pre­vo­đe­ni na naš je­zik.

 

RUBRIKE
Podeli